Wil je weten hoe Profcoaching jij & ik omgaat met jouw privacy? Je kunt het privacybeleid opvragen via het contactformulier.

Algemene voorwaarden Profcoaching jij & ik

1. Algemeen

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: de zelfstandige ondernemer die deze voorwaarden hanteert.
Opdrachtgever: de contractuele wederpartij van de Ondernemer, zijnde een particulier, onderneming of instelling.
Cliënt: de persoon (zijnde een particulier of een werknemer of cliënt van Opdrachtgever) op wie de door de Ondernemer uit te voeren begeleidings- en/of trainingswerkzaamheden betrekking hebben.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de Ondernemer, op alle overeenkomsten die de Ondernemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
1.3 De Ondernemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van de Ondernemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever en Ondernemer zich uitdrukkelijk schriftelijk akkoord verklaren met de offerte van de Ondernemer.
2.3 Als de Opdrachtgever aan de Ondernemer mondeling, schriftelijk en/of digitaal gegevens verstrekt, mag de Ondernemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij de aanbieding hierop baseren.

3. Prijs

3.1 De Ondernemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals uit hoofde van belastingen of licenties) voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding. De Ondernemer brengt de Opdrachtgever hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte.
3.2 Het eerste lid is niet van toepassing op overeenkomsten met particulieren.
3.3 Prijzen zijn inclusief omzetbelasting ( BTW), tenzij in de offerte anders is aangegeven.

4. Adviezen en geheimhouding

4.1 Opdrachtgever dan wel Cliënt kan geen rechten ontlenen aan adviezen van de Ondernemer. Cliënt draagt te allen tijde de volledige verantwoordelijkheid voor zijn/haar keuzen en beslissingen en geestelijk en lichamelijk welbevinden.
4.2 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
4.3 De Ondernemer behandelt informatie van en over Cliënt vertrouwelijk. Alleen en voor zover Cliënt toestemming geeft, rapporteert de Ondernemer hierover aan Opdrachtgever. Hiervan kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen alle betrokken partijen vóór aanvang van de werkzaamheden worden afgeweken. Informatie over de voortgang van de werkzaamheden valt hierbuiten.

5. Intellectuele eigendom

5.1 De Ondernemer behoudt altijd alle rechten op door hem gemaakte presentaties, plannen, documenten, materialen, programma’s, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer na de opdrachtverlening nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever.
5.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, bewerkt, getoond en/of verspreid, anders dan voor intern gebruik bij Opdrachtgever binnen het kader van de opdracht die de Ondernemer voor Opdrachtgever uitvoert.
5.3 Opdrachtgever vrijwaart de Ondernemer voor aanspraken van derden in verband met intellectuele eigendomsrechten op door Opdrachtgever verstrekte materialen die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

6. Uitvoering van de overeenkomst

6.1 De Ondernemer spant zich in om de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te (laten) voeren.
6.2 De Ondernemer leeft bij uitvoering van zijn werkzaamheden de gedragscode na van beroepsvereniging NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches; www.nobco.nl).
6.3 De overeenkomst tussen partijen leidt voor Ondernemer tot een inspanningsverplichting, nimmer tot een resultaatsverplichting.
6.4 Indien en voor zover goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is de Ondernemer gerechtigd om de werkzaamheden al dan niet tijdelijk en/of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. Hieronder is ook begrepen de waarneming bij calamiteiten waarmee de Ondernemer zijn dienstverlening aan Opdrachtgever waarborgt.

7. Onuitvoerbaarheid van de opdracht en overmacht

7.1 Indien Cliënt zijn/haar afspraak korter dan 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert, of zonder bericht niet op een afspraak verschijnt, is Ondernemer gerechtigd om 100 % van de kosten van de afgesproken dienst in rekening te brengen.
7.2 De Ondernemer heeft de bevoegdheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien hij daartoe tijdelijk verhinderd wordt door plotseling opkomende omstandigheden die buiten zijn schuld, risico- en invloedssfeer liggen, alsmede bij ziekte die de uitvoering van de benodigde werkzaamheden belet.
7.3 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de schade geleden door de ontbinding.
7.4 Omstandigheden die een overmacht-situatie voor de Ondernemer opleveren zijn in ieder geval: stakingen en werkonderbrekingen, overheidsmaatregelen, extreme weersomstandigheden, extreme verkeerssituaties, gebrek aan vervoermiddelen, dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden met levering van diensten.

8. Wijzigingen in de opdracht

8.1 Indien de omvang van de aan de Ondernemer verstrekte opdracht na het sluiten van de overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is de Ondernemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
8.2 Van meerwerk is ook sprake bij situaties waarin de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
8.3 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de opdrachtomschrijving dienovereenkomstig aanpassen.

9. Betalingsvoorwaarden

9.1 Betaling geschiedt door overmaking van het verschuldigde bedrag onder vermelding van het factuurnummer. Tenzij anders is overeengekomen, geldt de volgende betalingstermijn: betaling binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum. Bezwaren tegen het bedrag van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn is geschied, treedt automatisch verzuim in.
9.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van de Ondernemer een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. De Ondernemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.
9.3 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op de Ondernemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de Ondernemer in staat van faillissement geraakt.
9.4 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd conform de regeling in art. 6:119 BW of art. 6:119a BW.
9.5 Bij niet-nakoming van zijn betalingsverplichtingen is Opdrachtgever aan de Ondernemer alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
9.6 Indien de Ondernemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

10. Ontbinding

10.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting uit de met de Ondernemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is de Ondernemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. De Ondernemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het hem toekomende te vorderen.
10.2 Een en ander laat onverlet de overige aan de Ondernemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
10.3 De Ondernemer is in geval van een ontbinding als genoemd in het eerste lid nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan Opdrachtgever.
10.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door de Ondernemer onmogelijk maakt en/of verhindert, heeft de Ondernemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
10.5 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt de Ondernemer het recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

11. Aansprakelijkheid

11.1 De Ondernemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever of Cliënt die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Ondernemer; voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen Ondernemer verzekerd is. Indien en voor zover er sprake is van aansprakelijkheid, dan beperkt deze zich tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de door Ondernemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Voorts moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
11.1a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan, noch immateriële schade, gevolgschade, dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.
11.1b De aansprakelijkheid van de Ondernemer is te allen tijde beperkt tot een bedrag van ten hoogste de aanneemsom, zijnde de overeengekomen prijs voor de opdracht, verminderd met de daarop betrekking hebbende omzetbelasting.
11.1c Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is de Ondernemer nimmer aansprakelijk.
11.1d De door Ondernemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs voor de overeengekomen werkzaamheden gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever of Cliënt geleden schade.
11.2 Opdrachtgever of Cliënt vrijwaart de Ondernemer voor aanspraken van derden.
11.3 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, zijn eveneens van toepassing op anderen van wiens hulp de Ondernemer gebruik maakt bij de uitvoering van werkzaamheden.

12. Toepasselijk recht en forumkeuze

Nederlands recht is van toepassing. Tenzij de kantonrechter bevoegd is, is alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de Ondernemer bevoegd kennis te nemen van geschillen.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel
23-02-2017